Qui som?

ViDA, Vilassar de dalt Aigües, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a Vilassar de Dalt. 

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en data 17 de març de 2022, va aprovar inicialment l’Acord pel canvi de forma de gestió dels serveis d’abastament d’aigua i clavegueram, determinant que el millor model per a Vilassar  era la gestió directa mitjançant forma personificada a través d’una EPEL (Entitat pública empresarial local). 

Així mateix, en la sessió plenària del dia 17 de març de 2022 es va aprovar inicialment la constitució de l’entitat “Vilassar de dalt Aigües EPEL -  ViDA “ i els seus estatuts, aprovació que va esdevenir definitiva en resoldre’s les al·legacions en la sessió plenària del dia 17 de maig de 2022.

L’ objecte social de Vilassar de Dalt Aigües EPEL, ViDA, segons l’article 5 dels vigents estatuts, consisteix en la gestió directa dels serveis públics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatius a l'emmagatzematge i distribució, captació, potabilització i abastament d’aigua potable, recollida, clavegueram, depuració i abocament d’aigües residuals i pluvials o, si escau, la seva reutilització un cop depurades. ViDA va començar a prestar el servei d’abastament d’aigua i clavegueram el dia 01 de gener de 2023. 

Una EPEL, Entitat Pública Empresarial Local, és una entitat 
dret públic amb personalitat jurídica pròpia, plena 
capacitat jurídica i d’obrar, patrimoni propi i autonomia 
en la gestió per al compliment del seu objecte i 
finalitats. Es regeix pel dret privat, excepte en la 
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’execució 
de les potestats administratives que li siguin atribuïdes
i en els aspectes regulats específicament en les normes
de dret administratiu per a aquestes entitats.
 

ViDA és depenent de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i està 
adscrita a la Regidoria de Serveis, que té atribuïdes les facultats 
i exercici de la competència municipal del servei de subministrament 
d’aigua potable i clavegueram a qui correspon la direcció estratègica, l’avaluació dels resultats de l’activitat i el control d’eficiència de l’entitat.